HUURVOORWAARDEN

 1. De verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Indien huurder meent dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven. Gelet op de aard en het karakter van de onderhavige huurovereenkomst, is het redelijk dat aan huurder geen langere termijn voor reclames wordt gegund.
 2. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde artikelen en zal zowel reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden aan de verhuurder.
 3. Huurder zal aan verhuurder de in artikel 2 bedoelde kosten uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant voldoen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de huurder voor elke dag dat het gehuurde later dan overeengekomen wordt teruggebracht, aan verhuurder de volle daghuur voldoen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum.
 5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 6. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 7. Bij een diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, althans voor een bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van verhuurder geen dekking biedt, indien diefstal is te wijten aan onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten, achterlaten van de fiets. Bij diefstal dient de huurder aan verhuurder de fietssleutel te kunnen tonen.
 8. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde fiets.
 9. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 uur ingeleverd te zijn.
 10. Het is niet toegestaan zich met gehuurde fietsen op het strand te begeven.
 11. De fiets mag slechts één persoon vervoeren en de tandem slechts twee personen, kinderen achter- of voorop op de fiets in een kinderzitje.
 12. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

 

ONLINE Reserveringen

 1. Indien een online reservering niet direct betaald wordt, is er geen reservering gemaakt. Wij nemen de reservering dan dus niet in behandeling.
 2. Fietsen en bijbehorende artikelen (zoals kinderzitjes, hondenaanhanger, e.d.) kunnen online gereserveerd worden via diverse websites en opgehaald worden op de door de huurder aangegeven ophaallocatie. Bezorgen is in sommige gevallen mogelijk. U kunt hiervoor een aanvraag doen via het opmerkingen tekstvak tijdens het reserveren. U ontvangt van ons een nieuwe bevestiging indien bezorging mogelijk is. Ontvangt u geen nieuwe bevestiging dan is bezorgen niet mogelijk. 
 3. In beginsel zullen wij reserveringen die geplaatst worden korter dan twee dagen voor het moment waarop de reservering dient in te gaan, niet in behandeling nemen. Het is ter onzer beoordeling of wij reserveringen die binnen deze minimale termijn plaatsvinden, toch kunnen uitvoeren.
 4. Vooraf reserveren is uitsluitend mogelijk bij een minimale huurperiode van twee dagen. Reserveringen voor een kortere huurperiode zullen wij, in principe, niet in behandeling nemen.
 5. Aangezien online reserveringen voor ons administratieve werkzaamheden met zich meebrengen, zullen vooraf betaalde huurtermijnen bij niet-nakoming van de reservering, niet worden terugbetaald, tenzij annulering minimaal 7 dagen voor de ophaaldatum wordt geannuleerd, in welk geval wij 80% van de betaling zullen terugbetalen.

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.