Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Für die deutschen Mietbedingungen klicken Sie hier
For the English rental conditions click here

Op het huren van een fiets zijn de huurvoorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de Bovag (versie juli-2017) alsmede de toegevoegde voorwaarden van de verhuurder. De volledige versie is hier beschikbaar, en wordt op verzoek verstrekt.

De volgende afwijkende bepalingen gelden: 

 • Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
 • Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • Artikel 9 – lid 6: Huuritem mag het eiland Texel niet verlaten;
 • Artikel 14 – lid 3 & 6: Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

Samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en toegevoegde voorwaarden:

 • De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder);
 • Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie;
 • Het gehuurde mag het eiland Texel niet verlaten;
 • Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet opvolgen van deze huurvoorwaarden, de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen;
 • Het gehuurde dient bij het filiaal waar het gehuurd is ingeleverd te worden;
 • De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen;
 • De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets:
  • De fiets dient op slot gezet te worden;
  • De elektrische fiets dient volgens de instructies opgeladen te worden;
  • De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets;
  • De huurder dient bagage correct te bevestiging;
  • De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat is.
 • Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen en paden. (De fietsen mogen dus ook NIET op het strand komen);
 • Het is niet toegestaan enige verandering aan de fiets of aan het gehuurde aan te brengen. Het zelf bevestigen van een eigen fietskar aan de gehuurde fiets of omgekeerd het bevestigen van een gehuurde fietskar aan een eigen fiets is niet toegestaan);
 • Het is verboden personen achterop te nemen (behoudens in van verhuurder gehuurde kinderzitjes);
 • De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder;
 • Het eigen risico bedraagt maximaal € 150,- per fiets en € 300,- per elektrische fiets, mits de huurvoorwaarden in acht zijn genomen (12.1). Dit eigen risico is niet af te kopen;
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

Garantie dekking

 • Huurder kan bij verhuurder per gehuurd object een garantiedekking afsluiten. Als huurder met verhuurder een garantiedekking heeft afgesloten, is huurder voor het betreffende object:

a. geen kosten verschuldigd bij annulering ingeval van overlijden van naasten van huurder of van personen waarvoor het gehuurde is gehuurd;

b. geen kosten verschuldigd bij annulering als de persoon waarvoor het object is gehuurd ziek is geworden voorafgaand aan de huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde object wegens deze ziekte;

c. geen schadevergoeding verschuldigd bij schade (schade door diefstal en verlies is hiervan uitgesloten) aan het gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het gehuurde;

d. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als huurder de sleutel van het gehuurde kan tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden.

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • –  bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met eenmaximum van 10% van de huursom;
 • –  bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur:30% van de huursom;
 • –  bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur:50% van de huursom;
 • –  bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90%van de huursom;
 • –  bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.

Tijd om Texel te
ontdekken op de fiets!